Klauzula RODO

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018. 1000), Rudawa Tennis Club przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych uzyskanych w związku z zawarciem i realizacją umów oraz rezrwacją kortów i zapisów na lekcje otwarte i szkoły tenisa:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rudawa Tennis Club z siedzibą w Rudawie, z którym można się skontaktować w następujący sposób:
- adres: 32-064 Rudawa
- adres e-mail: recepcja@tenisrudawa pl,
- telefon: 733 200 405

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować, poprzez adres : e-mail: recepcja@tenisrudawa.pl lub pisemnie na adres głównej siedziby.

Administrator przetwarza dane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z wykonywaniem umowy (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. b), c) f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów, zgodnie z kryteriami określonymi w przepisach prawa.

Cel i okres przetwarzania danych
Dane mogą być przetwarzane dla celów realizacji usług świadczonych przez Administratora (przez okres niezbędny do jej wykonania, a po tym czasie przez okres przewidziany przepisami prawa do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń) oraz statystycznych, raportowania wewnętrznego, archiwalnym, w celach dochodzenia należności, podatkowych i składkowych do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu na takie przetwarzanie.

Administrator informuje, że zainteresowanemu przysługują następujące prawa:
1 dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO);
2 sprostowania (poprawienia) nieprawidłowych danych (art. 16 RODO);
3 usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie i bezprawnie (prawo do bycia zapomnianym - w art. 17 RODO);
4 ograniczenia przetwarzania danych (tzn. wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku - art. 18 RODO);
5 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO – tj. wobec przetwarzania danych osobowych opartych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f);
6 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

2. Strony oświadczają, że wypełniły obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe pozyskały bezpośrednio lub pośrednio w celu realizacji niniejszej umowy.